AVís legal

Avís Legal

AVÍS LEGAL DE SOMNIUM ANESTÈSIA PEDIATRICA, S.L.

Conformement al que disposa l’art. 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 i, Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la següent Informació General i Condicions d’ús, regulen aquest lloc web www.somnium.cat, del qual SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, SL, amb CIF: B-65.802.951 és Titular i Responsable.

SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L. és un equip de professionals de l’anestèsia hospitalària que ofereix els seus serveis a clíniques odontològiques, centres mèdics i hospitals

SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L., amb N.I.F.: despatx d’advocats multidisciplinar, especialitzat en Protecció de Dades, Compliance Penal i Assessorament Jurídic Empresarial., és una societat domiciliada a l’efecte d’aquesta informació a Sequia Comtal 4 2-2. Barcelona 08018, Ourense; i és actualment titular i responsable de l’explotació, gestió i funcionament del lloc web somnium.cat.

S’estableix com a mitjà de comunicació directa i efectiva l’adreça electrònica info@somnium.cat.

Usuaris/es:
L’ús i/o accés a aquest portal atribueix la condició d’USUARI/A, que accepta, des d’aquest ús o accés, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí, que són aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació de compliment obligat.

L’USUARI/A es compromet a l’observança i el compliment rigorós del que disposa aquí, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable, per la qual cosa, si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions, s’haurà d’abstenir respecte ús del present lloc web.

Ús del portal.
El lloc web www.somnium.cat, no exigeix ​​inscripció ni registre com a USUARI/A per accedir-hi.

Les dades dels/de les USUARIS/ES obtingudes a través del portal, estaran protegides mitjançant l’adopció de mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne la modificació, pèrdua o tractament no autoritzat, tot això, d’acord amb allò establert a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’USUARI/A garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat el tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L. per als fins assenyalats.

Per fer ús dels Serveis els menors d’edat, hauran d’obtenir prèviament permís i/o autorització dels pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La plena responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis concrets als quals accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com que Internet fa possible l’accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s’informa als/les USUARIS/ES que hi ha mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

El/L’USUARI/A es compromet a fer un ús adequat dels continguts que SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L. ofereix a través del seu portal, de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’Ús, els bons costums i l’ordre públic, ja no fer-los servir per:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

Provocar danys als sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics de SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L., dels seus proveïdors o de tercers.

Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L., tercers proveïdors i altres usuaris.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o sigui legalment permès.
Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L. o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que es pugui inserir en els continguts.

Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, de els que es facin servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i/o dels continguts.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

a) De qualsevol manera, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació.
b) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.
c) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
d) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o al ordre públic.
e) Induïu o pugueu induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
f) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i lequilibri psíquic.

Modificacions
SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, SL, es reserva el dret de realitzar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir els continguts que s’hi troben, així com la forma en què aquests apareguin presentat o localitzats al portal.

SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L., podrà modificar en qualsevol moment les condicions d’ús aquí determinades, sent degudament publicades per informar els USUARIS.

Responsabilitat
SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L., s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Des de www.somnium.cat, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L., no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L. manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió .

SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, SL, no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el Prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’USUARI/A consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L., no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament.

Si es detecta que hi ha hagut un error en la introducció del preu d’un article, amb posterioritat a la recepció d’una comanda, el prestador es posarà en contacte amb vosaltres el més aviat possible per informar-vos de la incidència, i oferir-vos l’opció de cancel·lació o manteniment en les condicions correctes. La remissió de confirmació automàtica no valida condicions de preu errònies. En cas de cancel·lació, li serà reintegrada qualsevol quantitat que hagi estat abonada. Sense la seva conformitat expressa a les condicions de preu correctes, no es procedirà a donar curs a l’enviament.

Propietat intel·lectual i industrial.
Tots els continguts de www.somnium.cat, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L. i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei vigent.

El/L’USUARI/A té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d’explotació dels elements referits a l’apartat anterior sense autorització expressa de SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L.

L’USUARI/A s’abstindrà de fer servir mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que estan, o puguin estar instal·lats, i que comportin un risc, dany o inutilització del lloc web i/o els seus continguts.

SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L., es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol ús il·lícit per part de tercers dels continguts de la pàgina web.

Durada.
La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, SL, es reserva el dret per, interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que l’integren, en els mateixos termes establerts per a cadascuna.

Rectificació de dades i Baixa de comunicacions comercials.
Seguint l’article 16 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, els interessats tenen dret a obtenir, sense dilació indeguda del responsable, la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte els fins de tractament, l’interessat tindrà dret que es completin les dades personals que siguin incompletes.

De conformitat amb l’article 22 de la llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, el destinatari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació de la voluntat al remitent. Per això, es garanteix a l’USUARI/A la possibilitat de deixar de rebre informació comercial en un termini màxim de 10 dies des que comuniqui la voluntat mitjançant correu electrònic dirigit a info@somnium.cat.

Legislació aplicable i jurisdicció.
Aquestes Condicions Generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol, sotmetent qualsevol controvèrsia als jutjats i tribunals corresponents a la ciutat d’Orense, llevat dels casos en què el fòrum correspongui al domicili del consumidor.

SOMNIUM ANESTESIA PEDIATRICA, S.L., perseguirà l’incompliment de les presents Condicions d’Ús així com qualsevol utilització indeguda del lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret